EWOPHARMA – YOUR ENTRY TO CEE
PHARMA MARKETS

At Ewopharma, founded in 1959, we draw on decades of knowledge and experience in the healthcare industry to provide our partner companies with access to the pharmaceutical markets in Central Eastern Europe (CEE) and Switzerland. Our tailor-made medical marketing helps firms in the pharma sector to expand their operations on an international level with a local partner at their side – bringing their healthcare products to a wider audience.

READ MORE

EWOPHARMA – ВАШИОТ ВЛЕЗ НА ФАРМАЦЕВТСКИТЕ ПАЗАРИ ВО ЦЕНТРАЛНА И ИСТОЧНА ЕВРОПА

Фармацевската компанија Ewopharma е основана во 1959 година. Ние црпиме знаење од декади искуство во здравствената индустрија со цел да им овозможиме на нашите партнерски компании пристап до фармацевтските пазари во Централна и Источна Европа (ЦИЕ) и Швајцарија. Нашиот персонализиран маркетиншки пристап им помага на компаниите во фармацевтскиот сектор да ги прошират своите бизнис  активности на меѓународно ниво рамо-до-рамо со нивниот локален партнер - со тоа нудејќи ги производите за здравствена заштита на далеку поголем пазар.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

НАШИ
ПРОИЗВОДИ

Секогаш се стремиме кон иновативни, нови производи со рецепт и производи без рецепт за подобрување на квалитетот на животот на пациентите и потрошувачите на нашата територија.

 

ПАРТНЕРИ И
БРЕНДОВИ

Ние сме горди што сме избрани како партнери за иновативни производи во фармацевтскиот сектор. Многу ги цениме нашите долгорочни соработки од кои придобивки имаат сите вклучени страни.

ТЕРИТОРИЈА