Импресум

Ewopharma AG
Vordergasse 43
8200 Schaffhausen
Швајцарија

Телефон: +41 (0)52 633 09 99
e-пошта: info@ewopharma.com

Оваа веб-локација е обезбедена од страна на Ewopharma AG, Schaffhausen, компанија регистрирана според законите на Швајцарија и впишана во трговскиот регистар на Schaffhausen под број на компанија CH-290.3.002.022-6.

АВТОРСКО ПРАВО

Содржината и делата објавени на оваа веб-страница се регулирани со законите за авторски права на Швајцарија. За копирање, обработка, дистрибуција или секоја форма на комерцијализација на овој материјал надвор од делокругот на законот за авторски права ќе биде потребна претходна писмена согласност од нејзиниот соодветен автор или креатор.

 

ОДГОВОРНОСТ ЗА СОДРЖИНА

Ние вложуваме напори информациите на нашата веб-локација, да бидат редовно ажурирани, но не прифаќаме никаква одговорност за обезбедената содржина. Законот ја ограничува нашата одговорност како давател на услуги за нашите сопствени содржини на овие веб-страници.

Ние не сме обврзани да ги следиме информациите обезбедени од трети страни што се објавени или зачувани на нашата веб-локација. Сепак, ние навремено ќе ги отстраниме сите содржини доколку дознаеме дека истите го кршат законот. Нашата одговорност во таков случај започнува во моментот кога ќе дознаеме за соодветното прекршување.

 

ОДГОВОРНОСТ ЗА ВРСКИ

Нашата веб-локација може да содржи врски до веб-локации на трети страни. Ние немаме никакво влијание врз информациите на овие веб-локации и не прифаќаме никаква гаранција за точноста на истите. Содржината на ваквите локации на трети страни претставува одговорност на соодветните сопственици/даватели на услуги. Во моментот кога веб-локациите на трети лица биле поврзани кон нашата, НЕ Е ВОСПОСТАВЕНА НИКАКВА ОСНОВА за возможно нарушување на законот. Ние навремено ќе ги избришеме сите врски доколку дознаеме дека истите го кршат законот