Политика за приватност

1.1 КОИ СМЕ НИЕ?

Ние сме Евофарма АГ Претставништво Скопје, дел од групацијата Евофарма. Нашата адреса е Антон Попов 1-2/3 Скопје, Република Северна Македонија. Како Контролор на Вашите лични податоци, освен ако не е поинаку назначено, е Евофарма групација која ја гарантира безбедноста на Вашите податоци.

Нашите информации за контакт се:

И-мејл адреса: info@remove-this.ewopharma.mk

Телефон: +389 2 511 35 99

Офицер за заштита на лични податоци: Антонио Николоски

И-мејл адреса: dpo@remove-this.ewopharma.mk

Имејл адреса на групација: dataprivacy@remove-this.ewopharma.com

1.2 КОИ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ГИ ДОБИВАМЕ И ОБРАБОТУВАМЕ/КОРИСТИМЕ?

 

Бр.

Вид на обработка

Опис на обработка и категории на лични податоци

Правна основа за обработка

1.

Информации директно од Вас собрани преку пополнување на регистрации, апликации, анкети и прашалници

Ние ги собираме Вашите лични податоци кои Вие одбирате да ги споделите, вклучувајќи регистрации, апликации, анкети, прашалници и набавки. Податоците може да го содржат Вашето име, информации за контакт, здравствени информации, осигурување, и финансиски информации поврзани со промоции или програми за помош на пациенти. Здравствените работници може да споделуваат информации за нивните специјалности

Ваша изречна согласност

2.

Информации кои ги добиваме автоматски

Ние и наши договорни странки автоматски собираме информации кога ја користите нашата веб страна, вклучувајќи го Вашиот тип на пребарувач, оперативен систем, посетени веб страници, бирани линкови, IP адреси, времетраење на посетата, и соодветните/референтните URL кои Ве довеле до нашата веб страна. Трета страна може да ги користи овие технолошки алатки за собирање податоци од Вашите онлајн активности. За повеќе информации, погледнете ја нашата Политика на колачиња поставена на нашата веб страна

Ваша изречна согласност при посета на веб страната

3.

Информации кои ги добиваме од други извори

Повремено може да ги подобриме/усогласиме Вашите лични податоци по пат на комбинирање со информации од надворешни извори, како јавни бази на податоци, платформи на социјални медиуми, и други страни. Ова ни дозволува да ги потврдиме контактите или финансиските детали, да се потврдат лиценците на здравствените работници, или да се стекне увид во Вашите интереси преку спојување на демографските информации со податоците кои Вие ги давате.

Легитимен интерес

4.

Пренесување на податоците за вработените во седиштето.на групацијата

Оваа активност вклучува пренос на податоци од нашата локална канцеларија до вработените во седиштето на нашата корпоративна групација. Целта на овој пренос на податоци е да се олесни соработката, комуникацијата и одлучувањето меѓу различните гранки на организацијата. Преносот може да вклучува различни видови податоци, како што се извештаи, документи и комуникации, кои се релевантни за работењето и управувањето на целата корпоративна групација.

Податоци за вработени: Лични податоци на вработените во локалната канцеларија, како што се имиња, детали за контакт, работни улоги и одговорности.

Деловни податоци: Деловни информации, извештаи, документи и комуникации релевантни за работењето на корпоративната групација.

 

Задолжителни корпоративни правила

 

5.

Контактирање со давателот на здравствена заштита за следење на исходот од несакан настан.

Обработка на лични податоци за цели на комуникација со здравствен работник во врска со настанат проблем од наш продукт. Лични податоци кои може да бидат обработени се: име, презиме, контакт податоци и здравствени податоци.

Здравствени податоци каде ги користите нашите производи или страдате од некоја болест во терапевтска област од наш интерес

Правна основа за обработка на овие податоци е исполнување на законска обврска бидејќи се бара со прописите и законските обврски да се пријавуваат и истражат несаканите настани поврзани со фармацевтските производи. Контактирањето со давателите на здравствени услуги за следење обезбедува соодветна проценка, документација и безбедносно следење на несаканите настани, придонесувајќи за јавното здравје и усогласеноста со регулативата.

6.

Обработување на лични податоци за вработените.

Чување податоци за нашите вработени, вклучувајќи имиња, ЕМБГ, податоци за контакт, историја на вработување и евиденција за перформанси.

Исполнување на законска обврска согласно Закон за работни односи и Закон за евиденција во трудовата област.

Исполнување на договорна обврска за исплата на плати.

7.

Обработка на лични податоци на апликантите за работа.

Обработка на податоци за кандидатите за работа за целите на регрутирање. Категориите вклучуваат резимеа, детали за контакт, квалификации и историја на работни места.

Исполнување на законска обврска согласно Закон за работни односи и Закон за евиденција во трудовата област

8.

Лични податоци на клиентите (CRM)

Управување со односите со клиентите преку CRM. Категориите вклучуваат имиња на клиенти, детали за контакт и историја на купување на нашите продукти.

Легитимен интерес или изјава за согласност

9.

Маркетинг и рекламирање на производи/услуги.

Обработката за цели на вршење на маркетинг активности кои може да вклучуваат лични податоци како што се име и презиме и контакт податоци (меил и телефон).

 

Ваша изречна изјава за согласност за обработка на личните податоци

10.

Администрација на договори склучени со давателите на здравствена заштита (договори за спонзорство и услуги)

Оваа активност вклучува администрирање на договори кои се склучени со даватели на здравствени услуги, вклучувајќи договори за спонзорство и услуги. Целта е да се управува со договорниот однос, да се обезбеди усогласеност со условите и да се олесни ефективната соработка помеѓу компанијата и давателите на здравствена заштита.

Лични податоци кои се обработуваат се:

Контакт податоци: Имиња, работни места, адреса на живеење, ЕМБГ, телефонски броеви и адреси на е-пошта на поединци кои ги претставуваат давателите на здравствена заштита.

Професионални информации: Професионални врски, специјалности и квалификации на давателите на здравствени услуги.

Договорни податоци: Услови, услови и спецификации на договорот поврзани со спонзорството или услугите обезбедени од давателите на здравствени услуги.

Финансиски информации: Детали поврзани со плаќања, трансакциски сметки според договорниот договор.

Исполнување на договорна обврска

11.

Прашања, барања или поплаки до нашата е-пошта или канцеларија кои бараат одговор од нас.

Оваа обработувачка активност вклучува примање и одговарање на општи прашања и прашања испратени до нашата меил или канцеларија. Овие прашања може да доаѓаат од различни извори, како што се клиенти, партнери или јавноста, кои бараат информации или помош поврзани со нашите производи, услуги или операции. Целта на овој процес е да обезбеди точни и корисни одговори на прашањата и да одржува ефективна комуникација со поединци кои бараат информации или помош.

Легитимен интерес на компанијата

Евофарма АГ Претставништво Скопје ги обработуваат податоците само и единствено во согласност со закон и нема право личните податоци на корисниците да ги користат или да ги обработуваат на кој било друг начин за други цели, освен за целите што се наведени во Политика.

1.3 ЗОШТО ГИ СОБИРАМЕ ВАШИТЕ ПОДАТОЦИ?

Подолу е неисцрпна листа на цели за собирање или обработка на Вашите податоци.

1

Да одговориме на Вашите барања;

2

Да го подобриме нивото на услуга и содржината на комуникација;

3

Да понудиме совети, корисни информации, новитети и ажурирани вести;

4

Да Ве известиме за наши нови производи и услуги, или да побараме Ваше мислење;

5

Да разгледаме Ваши апликации за работа;

6

За наши сопствени административни цели и за обезбедување гаранција за квалитет;

7

За други цели кои може да се прикажат на оваа веб страна;

8

Можеме да ги собираме вашите податоци за да се усогласиме со законските барања, како што се потврдување на вашиот идентитет, обработка на трансакции и почитување на прописите што ја регулираат нашата индустрија.

9

Ги собираме вашите податоци за да ги испорачаме производите или услугите што сте ги побарале, обезбедувајќи беспрекорно искуство и исполнувајќи ги нашите договорни обврски кон вас.

 

1.4 БЕЗБЕДНОСТ НА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Евофарма АГ Претставништво Скопје ги презема потребните технички и организациски мерки со цел да осигура дека личните податоци се заштитени од случајно губење или откривање, уништување или злоупотреба. За оваа цел, се применуваат голем сет на технички и организациски мерки со кои  Евофарма АГ Претставништво Скопје гарантира дека личните податоци се обработуваат строго согласно Законот за заштита на личните податоци и Правилникот за безбедност на обработка на личните податоци.

Секој вработен е одговорен за почитување на интерните политики за заштита на лични податоци од системот за заштита на личните податоци на Евофарма АГ Претставништво Скопје и Евофарма АГ Претставништво Скопје има нулта толеранција за случаи кои може да ја доведат во прашање довербата и приватноста на субјектите на личните податоци.

Нарушување на безбедноста на лични податоци може да настане во случај на случајно или намерно уништување, губење, менување, откривање или пристап до личните податоци.

Во ваква ситуација, Евофарма АГ Претставништво Скопје веднаш откако дознала за нарушувањето на безбедноста а најдоцна во рок од 72 часа ја известува Агенцијата за заштита на лични податоци. Доколку оцени дека станува збор за ситуација каде што постои веројатност да предизвика висок ризик за правата и слободите на клиентите, и се исполнети законските услови од Законот за заштита на личните податоци, ги известува и сите засегнати физички лица.

Евофарма АГ Претставништво Скопје има донесено соодветна процедура за начинот на кој треба да се пријави инцидент до Агенцијата за заштита на личните податоци во случај на настанување на безбедносен инцидент поврзан со протекување или нарушување на лични податоци.

1.5 ТРАНСФЕРИ НАДВОР ОД ГРАНИЦАТА И ОБЈАВУВАЊЕ

Постојат неколку инстанци кога од Евофарма АГ Претставништво Скопје ќе биде побарано да ги пренесе Вашите лични податоци до друга земја, која обезбедува различно ниво на заштита. Во ваков случај, Евофарма АГ Претставништво Скопје  и Евофарма Групација ќе преземе соодветни мерки за да обезбеди адекватна заштита на податоците согласно Законот за заштита на лични податоци и Правилникот за безбедност на обработка на личните податоци.

1.6 КОРИСНИЦИ НА КОИ ЕВОФАРМА ГРУПАЦИЈА МОЖЕ ДА ГИ ОТКРИЕ ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ НА СУБЈЕКТИТЕ

Евофарма Групација ги открива личните податоци на јавни органи во согласност со нивните законски овластувања.

Поконкретно, Евофарма АГ Претставништво Скопје може да ги открие личните податоци на субјектот на личните податоци само доколку е обврзана согласно закон, одлука на надлежен орган или на трети лица, односно на следната категорија корисници на лични податоци: државни органи или правни лица основани од државата за вршење на јавни овластувања, агенција или други тела како и на трети лица (физички или правни лица) кои дејствуваат по наредба или во име на Евофарма АГ Претставништво Скопје, како што се:

 1. трети лица (физички или правни лица) кои соработуваат со Евофарма АГ Претставништво Скопје во каква било форма вклучувајќи ја и Групацијата, дејствувајќи во име и за сметка на Евофарма АГ Претставништво Скопје, со цел да се постигне целта за обработка на  договорот, вклучувајќи ги следниве категории:
 2. Компании - добавувачи на опрема за информатичка технологија;
 3. Агенции за обезбедување лица и имот со пристап до видео надзор или пристап до адресата на нашиот клиент за безбеден транспорт на производите;
 4. Друштва за консултантски услуги, вклучително и финансиски советници и ревизори;
 5. Компании - даватели на податоци;
 6. Министерство за здравство, Агенција за лекови и медицински средства
 7. Државни институции и инспекции како што се Трудовиот инспекторат, Здравствениот и Санитарниот инспекторат или Државниот пазарен инспекторат;
 8. Финансиска полиција, Управа за финансиско разузнавање или други истражни органи
 9. Финансиски институции, Управа за јавни приходи и други државни институции
 10. Адвокати, извршители и нотари
 11. Банки
 12. Надзорни, судски, независни и други органи на национално и европско ниво заради исполнување на законските обврски на Евофарма АГ Претставништво Скопје наложени согласно важечката регулатива или со судска одлука;

 

1.7 ВАШИ ПРАВА

Имате право да ги обновувате /ажурирате Вашите лични податоци и интереси во било кое време. Имате право да побарате копија од било кој Ваш личен податок или пренос на податоци.

Субјектите на лични податоци имаат одреден сет на права утврдени со Законот за заштита на лични податоци кои се подолу објаснети.

-    Право на информираност (член 16, 17 и 18 од Законот)

Евофарма АГ Претставништво Скопје ги информира субјектите на лични податоци за процесот на обработката на податоците, целите на обработката, категориите на лични податоци што се обработуваат, корисниците/категориите на корисници доколку ги има, намерата за преку – граничен пренос (доколку се пренесени, информации за соодветните заштитни мерки со можност за добивање на копија или информација каде се достапни), временскиот период на чување на личните податоци/критериумите што се користат за одредување на тој период, легитимните интереси на Евофарма АГ Претставништво Скопје ако обработката се врши согласно овој основ за обработка на личните податоци, постоењето на автоматизиран процес на одлучување, вклучувајќи го и профилирањето, како и информација за правата на субјектите на лични податоци. Во согласност со начелото на транспарентност.

Напоменуваме дека Евофарма АГ Претставништво Скопје не е должна да ги достави овие информации во случаите предвидени со Законот за заштита на личните податоци (член 18 став 5).

 • Право на пристап (член 19 од Законот)

Субјектите на лични податоци имаат право да добијат потврда од Евофарма АГ Претставништво Скопје дали се обработуваат нивните лични податоци и доколку се обработуваат имаат право да добијат информации согласно правото на информирање.

 • Право на исправка или дополнување (член 20 и 23 од Законот)

Субјектите на лични податоци имаат право на исправка на нивните неточни лични податоци.

 • Право на бришење на податоците (член 21 од Законот)

Субјектите на лични податоци имаат право да побараат од Евофарма АГ Претставништво Скопје да ги избрише нивните лични податоци, доколку се исполнети условите согласно Законот за заштита на личните  податоци. Во суштина, по барање на субјектот на личните податоци, Евофарма АГ Претставништво Скопје ќе ги избрише истите само доколку личните податоци повеќе не се потребни за целите за кои биле собрани или пак, каде што е релевантно, субјектот на лични податоци ја повлекол својата согласност, а личните податоци биле обработувани врз основа на дадената  согласност (во случај на директен маркетинг).

При бришење на личните податоци, Евофарма АГ Претставништво Скопје води сметка истите да се избришат и од страна на третите страни со кои Евофарма АГ Претставништво Скопје соработува а кои ги обработуваат тие податоци.

 • Право на ограничување на обработката (член 22 од Законот)

Субјектите на лични податоци имаат право да побараат од Евофарма АГ Претставништво Скопје да ја ограничи обработката на нивните лични податоци, доколку се исполнети условите согласно Законот за заштита на личните податоци вклучително и под услов обработката да не е повеќе неопходна за усогласување со законска обврска која бара обработка според закон што се применува во однос на Евофарма АГ Претставништво Скопје.

 • Право на приговор (член 25 од Законот)

Субјектите на лични податоци имаат право да поднесат приговор до Евофарма АГ Претставништво Скопје во секое време, врз основа на конкретна ситуација поврзана со нив, кога обработката на нивните лични податоци се заснова врз основа на легитимниот интерес на Евофарма АГ Претставништво Скопје или трето лице или јавниот интерес вклучувајќи и профилирање засновано на овие основи. Доколку личните податоци се обработуваат за цели на директен маркетинг, субјектите имаат право во секое време да поднесат приговор на обработката на личните податоци и да побараат Евофарма АГ Претставништво Скопје да ја запре натамошната обработка на личните податоци за тие цели.

 • Право на регулирање на било какво автоматско донесување на одлуки и профилирање (член 26 од Законот)

Субјектите на лични податоци имаат право да не бидат предмет на одлука заснована единствено на автоматизирана обработка на нивните лични податоци, вклучувајќи го и профилирањето што предизвикува правни последици или на сличен начин значително влијае на клиентот, освен во случаите предвидени со Законот за заштита на личните податоци.

 • Право на преносливост (член 24 од Законот)

Субјектите на лични податоци имаат право да ги добијат нивните лични податоци, а кои ги имаат дадено на Евофарма АГ Претставништво Скопје во структуриран, вообичаено користен, машински читлив формат при што имаат право да ги пренесат на друг контролор, без попречување од страна на Евофарма АГ Претставништво Скопје, доколку се исполнети условите согласно Законот за заштита на лични податоци.

 • Право на повлекување на дадена согласност (член 11 од Законот)

Имате право да побарате бришење на Вашите лични податоци од нашиот систем. Доколку Вашите податоци се чуваат врз основа на согласност, можете да ја повлечете/отповикате согласноста преку и-мејл до лицето за контакт наведено на формуларот за согласност.

. За помош при контактирање на точната инстанца или лице, испратете и-мејл до dataprivacy@remove-this.ewopharma.com.

Имајте предвид дека некои од овие права се ограничени со Законот за заштита на податоци и имаме право да ги собираме, обработуваме и чуваме Вашите лични податоци, што е во согласност со нашите правни обврски (на пр., податоци поврзани со несакана реакција на лек). Пред да постапиме по било кое Ваше барање, може да побараме да ни доставите дополнителни информации потребни за потврдување на Вашиот идентитет.

1.8 ПЕРИОД НА ЗАДРЖУВАЊЕ НА ВАШИТЕ ПОДАТОЦИ

Како што е наведено во Политиката на приватност, Вашите лични податоци ќе бидат задржани колку што е потребно согласно намената за која се добиени. Периодите на чување на личните податоци се базираат на (1) нашата взаемна соработка како и користењето на веб страната; (2) правна регулатива; или (3) мислења поврзани со нашата правна положба, како што е спроведување на условите на користење на веб страна (ако е применливо), придржување кон статутот за ограничување, или управување со судски спор или регулаторни истражувања на (4) нашите интерни политики.

По истек на временскиот период на чување на податоците, Евофарма АГ Претставништво Скопје ги уништува податоците согласно соодветна Процедура за уништување на документи, запазувајќи ги одредбите од важечката регулатива за архивирање и уништување на документи. Исто така, обезбедува дека таквиот процес е запазен и од страна на третите лица коишто обезбедуваат услуги во име и за сметка на Евофарма АГ Претставништво Скопје и другите деловни соработници.

1.9 ПОСЛЕДИЦИ ДОКОЛКУ НЕ СЕ ДАДАТ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Евофарма АГ Претставништво Скопје нема да бара ниту еден личен податок од Вас доколку не е апсолутно потребен. Затоа, доколку одбиете, нема да можеме да контактираме со Вас. Секој ваков случај ќе се решава поединечно.

1.10 БЕЗБЕДНОСТ

Преземаме разумни чекори како би ги заштитиле Вашите лични податоци со употреба на физички и/или електронски безбедносни мерки соодветно на чувствителноста на личните податоци.

Иако се донесени безбедносни мерки, не можеме да ја гарантираме безбедноста на секоја информација кој ја давате преку и-мејл или интернет. Поднесување на лични податоци по пат на такви мрежи го правите на сопствен ризик, бидејќи ниту еден пренос преку интернет не е 100% безбеден и без грешка. Треба да обрнете особено внимание какви информации праќате по пат на и-мејл или со објавување на нашите веб страни.

1.11 ДРУГИ ВЕБ СТРАНИ

Можеби ќе одлучите да пристапите до други веб страни или услуги преку нашата веб страна. Евофарма не одговара за политиките на приватност или практики на други веб страни. На другите веб страни би требало да побарате дополнителни информации за нивната политика на приватност.

На пример, ние имаме Фејсбук страница поврзана со некој од нашите производи. Кога споделувате  информација на Фејсбук, истата ќе биде регулирана согласно нивните политики на приватност. Дополнително, платформата на оваа социјална мрежа со нас може да сподели информација и да објави детали околу Вашата посета на нивните веб страни. На Фејсбук можете сами да ги прилагодите поставките за приватност.

1.12 КОЛАЧИЊА

Колачињата се мали текстуални датотеки што се пласираат на Вашиот компјутер од страна на веб страните што ги посетувате. Тие се широко користени за да овозможат поефикасно фунционирање на  веб страните, како и да обезбедуваат информации до сопствениците на страната. Употребата на колачиња на нашата веб страна е со Ваша согласност, освен за суштински колачиња потребни за основна функционалност, согласно законски регулативи.

Како да го сменам уредувањето на колачиња?

Повеќето пребарувачи на интернет во своето уредување дозволуваат делумна контрола врз повеќето колачиња. За да дознаете повеќе за колачињата, вклучително и како се регулираат колачињата, нивно управување и бришење, посетете About Cookies.

Нашата веб страна исто така користи Google Analytics. За да откажете следење од страна на Google Analytics, само одберете „Google Analytics Opt-Out Browser Add-on“ и следете ги инструкциите.

За повеќе информации посетете го делот Политика на колачиња на нашата веб страна.

1.13 ПРАВО НА ПОПЛАКИ 

Доколку мислите дека Вашите права не се соодветно почитувани, имате право да реагирате со жалба до Агенцијата за заштита на личните податоци.

Контакт податоци на Агенцијата за заштита на личните податоци се:

Адреса: бул.„Гоце Делчев“бр. 18, (зградата на Македонска радио телевизија МРТВ – кат 14)

Поштенски фах 417

1000 Скопје

Телефони за контакт:

 • +389 (2)3230 635
 • +389 (2)3230 617
 • +389 (2)3230 790
 • +389 (2)3230 413

Меил: info@remove-this.privacy.mk

Веб страна: https://azlp.mk/

1.14 АЖУРИРАЊЕ НА НАШАТА ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ

Оваа политика за приватност е предмет на периодични прегледи и може да биде ажурирана согласно потребите и во сообразност со законот за заштита на лични податоци. Ве молиме да је земете предвид најновата верзија која е на нашата веб страна (https://www.ewopharma.mk/).